Konkurs plastyczny – REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „Druga strona przystanku”

I. Informacje ogólne o konkursie.

 • Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Krotochwile.
 • Konkurs trwa w okresie 22.03.2016 – 24.04.2016 roku.
 • Temat prac konkursowych brzmi: „Wyprawa moich marzeń”.
 • W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z terenu gminy Koźmin Wielkopolski.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 • Prace konkursowe należy wysłać do dnia 24.04.2016 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Stowarzyszenie Krotochwile, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn. Dopuszcza się wysłanie prac wielu uczestników w jednej przesyłce. Prace można również złożyć osobiście w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15).
 • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Praca powinna zostać wykonana na papierze formatu A3 w jednej z następujących technik:
  • rysunek (ołówek, kredki, pastele, węgiel)
  • akwarela
  • za pomocą farb plakatowych
  • wycinanka z papieru kolorowego
 • Temat pracy: „Wyprawa moich marzeń”.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. Niedopuszczalne jest wykonanie pracy konkursowej przez osobę trzecią.
 • Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 • Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

III. Wyniki konkursu i nagrody.

 • Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 08.05.2016 roku.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie Organizatora: www.krotochwile.org oraz w mediach lokalnych.
 • Nagrodą główną w konkursie jest realizacja nagrodzonej pracy w przestrzeni publicznej poprzez przeniesienie pracy na wybraną przez Organizatora wiatę przystankową. Dodatkowo zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.
 • Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce w postaci nagród rzeczowych.
 • Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 • Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 • Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 • Wręczenie nagród odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

IV. Postanowienia końcowe.

 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy lub jej wersji cyfrowej na stronie internetowej Organizatora (www.krotochwile.org), w mediach lokalnych oraz ekspozycję pracy przez podmiot finansujący projekt „Druga strona przystanku”, czyli Fundację Banku Zachodniego WBK.
 • Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 • Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Organizatora (www.krotochwile.org) oraz w szkołach podstawowych z terenu gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
  • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.~ Zarząd Stowarzyszenia Krotochwile
Jednolity tekst regulaminu z dnia 20.03.2016 r.